Welke persoonsgegevens verwerken we? | Privacy Statement

Soorten gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn? Wat zijn voorbeelden van gebruik van deze gegevens?
Direct of indirect identificerende gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die op uw identiteitsbewijs staan. Voor (her)identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen.
Locatiegegevens Gegevens waaruit blijkt waar u zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om op onze website een dichtbij gelegen onafhankelijke adviseur te kunnen tonen.
Gegevens over en voor overeenkomsten Gegevens over uw financiële situatie, over de producten die u heeft, uw risicoprofiel als u belegt en de gegevens voor uw financiering, zoals loonstroken en de waarde van uw woning.  Om te beoordelen of een product bij u past. Bijvoorbeeld als u een hypothecaire lening bij ons aanvraagt of heeft, willen we graag weten of deze passend is.
Betaal- en transactiegegevens Gegevens van degene aan wie u betaald heef of van wie u een betaling heeft ontvangen, wanneer een betaling heeft plaatsgevonden en wat het saldo is op uw rekening. Voor de bescherming van u en onze veiligheid. Bijvoorbeeld om vast te stellen wat uw laatst ontvangen salaris is, zodat we zeker weten of u uw lening kunt betalen of een betalingsregeling kunt nakomen als  u achterstanden heeft.
Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en BSN Gezondheidsgegevens, biometrische gegevens, strafrechtelijke gegevens, gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, gegevens over uw politieke voorkeur, Burgerservicenummer (BSN). Uw BSN gebruiken we om aan de Belastingdienst uw spaar- en leengegevens door te geven.

We leggen – als we dit op grond van de wet mogen of als u ons daarvoor toestemming geeft - gegevens vast over uw gezondheid. Bijvoorbeeld als u slechthorend bent, zodat we weten dat we u beter schriftelijk kunnen benaderen dan per telefoon.

Bij het vaststellen en verifiëren van uw identiteit, leggen we uw gegevens vast. Dit doen we in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en/of fiscale verplichtingen.

We leggen ook bijzondere persoonsgegevens vast als we camerabeelden maken.

Biometrische gegevens kunnen we gebruiken om u te identificeren.
Gespreksopnamen, sms, (video)chatopnamen, cameratoezicht, vastlegging e-mails en social media Gesprekken die we met u voeren en waarvan we een gespreksverslag maken.

Camerabeelden die we maken in de ontvangsthal of op de parkeerplaats van ons kantoor.
- Voor het trainen van onze medewerkers
- Voor het verbeteren van onze dienstverlening
- Als bewijs
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, social media, e-mails en de app Cookies, IP adres, pixels, gegevens over het apparaat waarmee u online diensten of onze website gebruikt. Om onze online diensten te kunnen gebruiken en om fraude tegen te gaan.

Voor het verbeteren van onze website.

Voor het aanbieden van gerichte informatie, advertenties of banners. 

Wij gebruiken de commentaren, video’s, foto’s, likes en openbare berichten om vragen te beantwoorden, reacties te plaatsen en informatie te delen op onze social media bedrijfspagina’s of op een niet door ons beheerde website of sociaal netwerk. We kunnen zien of de online verstuurde mailings zijn afgeleverd, geopend of dat er bijvoorbeeld is doorgeklikt.

We kunnen de gegevens van privéberichten die door u aan ons verstuurd zijn, gebruiken voor de beantwoording van vragen en om een goede klantbediening mogelijk te maken.
Gegevens die we van andere partijen ontvangen Gegevens van uw onafhankelijke adviseur, de Kamer van Koophandel, Bureau Kredietregistratie, Calcasa, het Kadaster en gegevens die we ontvangen van bedrijven aan wie u toestemming heeft gegeven om gegevens te delen (bijvoorbeeld databrokers of een applicatie zoals Ockto). We gebruiken deze gegevens om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, om te controleren of u een lening kunt krijgen, of om de waarde van een woning te controleren.

Daarnaast worden deze gegevens onder andere gebruikt voor het bepalen van zogenaamde 'risk parameters'. Hiermee wordt gewerkt in geval van (dreigende) betalingsproblemen van de klant.

In sommige gevallen nemen we contact met u op omdat u toestemming heeft gegeven voor benadering door ons. 
Gegevens die we met andere partijen delen Financiële gegevens en hypotheekgegevens.

Gegevens die we verstrekken aan andere partijen die we inschakelen bijvoorbeeld om te helpen bij (het verbeteren van) onze dienstverlening.

Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij. Of die we delen omdat dit hoort bij het product of de dienst die u heeft gekozen, zoals voor uw NHG.
We zijn verplicht bepaalde gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst en onze toezichthouders (Autoriteit Financiele Markten, Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Consument en Markt en Autoriteit Persoonsgegevens).

Uw onafhankelijke adviseur om deze op de hoogte te houden van het verloop van uw lening.

Andere partijen (zoals marketingbureaus of marktonderzoekbureaus) die namens ons gegevens verwerken omdat we hen inschakelen bij of voor onze dienstverlening. Dat kan ook nog nadat onze dienstverlening al is geëindigd, door u bijvoorbeeld te vragen hoe u onze dienstverlening heeft ervaren.

U kunt ons ook vragen om bepaalde gegevens te delen met derde, bijvoorbeeld door iDIN of Inkomensbepaling Loondienst (Handig!) te gebruiken.
Gegevens die we nodig hebben ter bestrijding van fraude, voor uw en onze veiligheid en ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme De gegevens die we opslaan in ons interne en externe verwijzingsregister, sanctielijsten, locatiegegevens, transactiegegevens, identiteitsgegevens, camerabeelden, cookies, IP adres, gegevens over het apparaat als u daarmee online diensten gebruikt. Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om te voorkomen dat u, de financiële sector, Obvion, de Rabobank of onze medewerkers slachtoffer worden van fraude, ter beveiliging van ons of de sector, en ter bescherming van financiële belangen, controleren we of u voorkomt in onze externe- of interne verwijzingsregisters en moeten we controleren of uw naam voorkomt op sanctielijsten. We kunnen uw IP adres, apparaatgegevens en cookies gebruiken ter bestrijding van internetfraude (DDos aanvallen) en botnets.
Terug naar Privacy Statement